Open navigation

Công văn 114/GSQL-GQ1 Thủ tục NK hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và GC, tái chế, sửa chữa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 114/GSQL-GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016 của Bộ Công Thương để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn số 489/BCT-XNK ngày 15/01/2016)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.