Open navigation

Công văn 1532/BTC-CST Thuế đối với hàng hóa NK, tái XK để thực hiện Dự án ODA không hoàn lại tại Lào


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1532/BTC-CST

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện Dự án ODA không hoàn lại tại Lào

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Trả lời công văn số 2588/KHXH-KHTC ngày 21/12/2015 của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về việc chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện Dự án ODA không hoàn lại tại Lào, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về chính sách thuế:


  Dự án xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào là dự án từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.


  Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng.


  Ngày 27/10/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 15469/BTC-CST trả lời cho Công ty Cổ phần Thương mại AIC về chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị âm thanh, hội trường, trang âm hội thảo để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào. Vì vậy, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, tái xuất khẩu để thực hiện gói thầu hệ thống phiên dịch hồng ngoại của Dự án xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và nhà làm việc của Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 15469/BTC-CST.


 2. Về hồ sơ, thủ tục hải quan:

  Tại công văn số 15469/BTC-CST ngày 27/10/2014, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm này Thông tư số 128/2013 đã được thay thế bằng Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, về hồ sơ hải quan đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và ngoài các chứng từ nêu tại khoản 1, 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan nộp, xuất trình thêm các chứng từ sau:

  • Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án ODA của cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA trong đó có ghi rõ hình thức cung cấp ODA là ODA viện trợ không hoàn lại: 01 bản chụp.

  • Văn bản xác nhận của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam về danh mục số lượng, chủng loại hàng sẽ nhận của công ty Thương mại AIC để thực hiện gói thầu “hệ thống phiên dịch hồng ngoại” cho dự án tại Lào (thay cho Tờ khai xác nhận viện trợ nêu tại điểm a khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC): 01 bản chính.

 3. Trường hợp Công ty AIC nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án mà đã nộp thuế, khi hàng hóa được tái xuất sang Lào thì được thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/02/2015 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính có ý kiến để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Vụ PC;

 • TCHQ;

 • Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGVũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.