Open navigation

Công văn 616/TCHQ-GSQL Nhập khẩu ô tô


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 616/TCHQ-GSQL

V/v nhập khẩu ô tô

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 24/11/2015 về các biện pháp kiểm soát nhập khẩu ô tô, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc:


  • Thực hiện thủ tục nhập khẩu ô tô theo đúng các quy định hiện hành tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Thông tư số 39/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan. Riêng đối với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống khi làm thủ tục nhập khẩu phải thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn thực hiện số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014; số 10666/BCT-XNK ngày 27/10/2014, số 3415/BCT-XNK ngày 07/4/2015, số 3933/BCT-XNK

    ngày 22/4/2015, số 6260/BCT-XNK ngày 24/6/2015, 11819/BCT-XNK ngày 17/11/2015.


  • Thực hiện các quy định về giá tính thuế ô tô nhập khẩu theo đúng quy định, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh thất thu ngân sách nhà nước.


Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính - Vụ CST (để biết);

  • Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);

  • Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.