Open navigation

Công văn 626/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 626/TCHQ-TXNK

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH VINA ASAHI.

(Phòng 701 Tòa nhà Empire Tower, số 26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 110116 ngày 11/01/2016 của Công ty TNHH VINA ASAHI đề nghị xác định trước mã số. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:


  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;


  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.


Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”


Tuy nhiên, Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên của Công ty không kê khai đầy đủ các tiêu chí: hàm lượng tính trên trọng lượng, thông số kỹ thuật, quy trình sản xuất.... Tại Đơn đề nghị xác định trước mã số, Công ty đề nghị xác định trước mã số 03 mẫu hàng. Đề nghị Công ty có Đơn đề nghị xác định trước mã số đối với từng mẫu hàng, mỗi mẫu hàng làm một đơn.


Theo công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 thì mẫu hàng của hồ sơ xác định trước mã số phải đảm bảo lấy hai mẫu. Tuy nhiên, mẫu hàng doanh nghiệp gửi không đủ số lượng mẫu, bằng cảm quan nhận thấy mẫu hàng có màu sắc, độ dài, chất liệu khác nhau.


Do vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty. 


Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ,Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trên (mẫu hàng kèm theo). Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo quy định. Trong đó:

  • Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí trên đơn


  • Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH VINA ASAHI biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.