Open navigation

Công văn 636/TCHQ-QLRR Phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 636/TCHQ-QLRR

V/v phân luồng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty HUYNDAI ALUMINUM VINA

(Địa chỉ: đường B2, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20150105/TCHQ ngày 05/01/2016 của Công ty HUYNDAI ALUMINUM VINA, MST: 0900259904 về phân luồng tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16, Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014, khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Do vậy, trong thời gian qua, các lô hàng xuất, nhập khẩu của quý công ty được phân luồng theo quy định nêu trên.


Tổng cục Hải quan trả lời doanh nghiệp biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình-PTCT (để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa-TB (để b/c)

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BANNguyễn Quang Thanh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.