Open navigation

Công văn 661/TCHQ-TXNK Bù trừ tiền thuế xuất nhập khẩu được hoàn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 661/TCHQ-TXNK

V/v bù trừ tiền thuế XNK được hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư XNK Tổng hợp Sài Gòn chi nhánh Hà Nội.

(Phòng 704 - 64 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10/CV-INCO ngày 2/1/2016 của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư XNK Tổng hợp Sài Gòn chi nhánh Hà Nội đề nghị bù trừ số tiền thuế XNK được hoàn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp Chi cục Hải quan Hữu Nghị - Lạng Sơn và Chi cục Hải quan Móng Cái - Quảng Ninh đã ra quyết định hoàn nhưng tới nay chưa thực hiện hoàn hoặc khấu trừ cho các lô hàng phát sinh sau đó cho Công ty, đề nghị Công ty có văn bản gửi các Chi cục Hải quan Hữu Nghị - Lạng Sơn và Móng Cái - Quảng Ninh đề nghị thực hiện hoàn thuế và chuyển số tiền thuế được hoàn nộp cho các tờ khai còn thiếu tiền tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư XNK Tổng hợp Sài Gòn chi nhánh Hà Nội được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan liên quan để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Cục Hải quan: TP. Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK (03b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.