Open navigation

Công văn 721/TCHQ-TXNK Áp dụng thông báo xác định trước mã số Thức uống năng lượng E+


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 721/TCHQ-TXNK

V/v áp dụng thông báo xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

(Ô số 2, tầng M, tòa nhà Sông Hồng, số 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2015/ISAGENIX-CV ngày 17/8/2015 của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về quyền hoàn thuế nhập khẩu đối với sai sót trong tờ khai hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc xác định trước mã số theo Đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 29/4/2015 của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam cho mặt hàng “Thức uống năng lượng E+”, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả xác định trước mã số số 6144/TB-TCHQ ngày 03/7/2015, phân loại mặt hàng vào mã số 2202.10.90.


Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.


Căn cứ quy định nêu trên, Thông báo số 6144/TB-TCHQ không có hiệu lực áp dụng đối với các lô hàng mà Công ty nhập khẩu trước thời hạn hiệu lực của thông báo này. Việc phân loại mặt hàng “Thức uống năng lượng E+” được phân loại và áp dụng mức thuế theo mã số tại Thông báo 6144/TB-TCHQ kể từ ngày thông báo này có hiệu lực.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Isagenix Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLỗ Thị Nhụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.