Open navigation

Công văn 856/TCHQ-ĐTCBL Kiểm tra, kiểm soát đối với xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 856/TCHQ-ĐTCBL 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, phụ kiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Cục Điều tra chống buôn lậu.


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Kế hoạch số 594/KHUBATGTQG ngày 31/12/2015 về Năm an toàn giao thông 2016. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:


 1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố


  Quán triệt các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện nhập khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem hợp chuẩn, hợp quy do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho lô hàng nhập khẩu.


  Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát hải quan tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, sông, suối, khu vực cửa khẩu. Không cho các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện đưa vào nội địa tiêu thụ.


  Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa bàn bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu để răn đe các đối tượng khác.


 2. Cục Điều tra chống buôn lậu


Chủ động dự báo tình hình, tham mưu cho Tổng cục Hải quan trong việc xây dựng chính sách, quy trình thủ tục trong lĩnh vực hải quan và chính sách quản lý đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện, đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.


Cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới, trọng tâm là phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, phụ kiện để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát, ngăn chặn.


Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình các địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc; xác lập, đấu tranh đối với các chuyên án lớn, vụ việc phức tạp, có tính chất đường dây, ổ nhóm; xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm chặn đứng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, phụ kiện và mũ bảo hiểm theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.


Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên,

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Cẩn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.