Open navigation

Công văn 859/TCHQ-GSQL Tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu Bu PrăngBỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 859 / TCHQ - GSQL

V/v tái xuất xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

 • Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;

 • Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.

(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)


Trả lời công văn số 62 / CV - DDHP ngày 18/01/2016 của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng qua cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho các doanh nghiệp của Campuchia theo Hợp đồng số 01 / ND - TNTX / DDHP ngày 06/02/2015 và Phụ lục Hợp đồng số 01 / ND - TNTX / DDHP -18 ngày 23/11/2015; Trên cơ sở nội dung báo cáo tại công văn số 0271 / HQBRVT - GSQL ngày 26/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công văn số 102 / HQĐL - NV ngày 22/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về việc tái xuất xăng dầu:

  Căn cứ quy định tại khoản 8, Điều 11 Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú nêu tại công văn số 62 / CV - DDHP dẫn trên; theo đó Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú được phép tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho doanh nghiệp DTC Group, Campuchia theo Hợp đồng số 01 / ND - TNTX / DDHP ngày 06/02/2015 và Phụ lục hợp đồng số 01 / ND - TNTX / DDHP -18 ngày 23/11/2015.

 2. Về thủ tục, hồ sơ tạm nhập, tái xuất:

  Hồ sơ, thủ tục tạm nhập, tái xuất xăng dầu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139 / 2013 / TT - BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

 3. Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc Công ty Cổ phần Dương Đông - Hòa Phú tái xuất xăng dầu qua cửa khẩu chính Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Dương Đông-Hòa Phú biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Lưu: VT, GSQL (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.