Open navigation

Nghị quyết 09/NQ-CP Ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương”


CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 09/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC KÝ "HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG"


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 31/TTr-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý ký “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” (Hiệp định TPP).


Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ các nước tham gia Hiệp định TPP.


Điều 3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ

 THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.