Open navigation

Quyết định 104/QĐ-BTNMT Ủy quyền giải quyết TTHC việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động DV quan trắc môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 104 / QĐ - BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55 / 2014 / QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 19 / 2015 / NĐ - CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


Căn cứ Nghị định số 127 / 2014 / NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;


Căn cứ Nghị định số 36 / 2012 / NĐ - CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số 21 / 2013 / NĐ - CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Quyết định số 25 / 2014 / QĐ - TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Thông tư 19 / 2015 / TT - BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, cấp lại và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.


Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định chứng nhận, cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng tháng.


Điều 3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ hằng tháng.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

  • Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.