Open navigation

Công văn 165/TTg-QHQT Tham gia Dự án khu vực do FAO tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 165/TTg-QHQT

V/v Tham gia Dự án khu vực do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Bộ Tài chính;


Bộ Ngoại giao.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 228/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 01 năm 2016 về việc Việt Nam tham gia Dự án khu vực, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý Việt Nam tham gia Dự án khu vực “Sáng kiến khu vực - Tăng trưởng xanh dương - Áp dụng thí điểm công cụ quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản cho tăng trưởng bền vững tại một số nước Đông Nam Á” (TCP/RAS/3511) (Dự án) do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ không hoàn lại như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.


  2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện, ký văn kiện Dự án với Đại diện các bên liên quan và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.


Yêu cầu các cơ quan thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.