Open navigation

Quyết định 190/QĐ-TTg Xuất cấp lương thực cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 245/LĐTBXH- BTXH ngày 22 tháng 01 năm 2016, số 275/LĐTBXH-BTXH ngày 25 tháng 01 năm 2016, số 198/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 01 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 1271/BTC-NSNN ngày 25 tháng 01 năm 2016, số 1507/BTC-NSNN ngày 27 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.952,755 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, cụ thể:

 • Tỉnh Phú Yên: 290,925 tấn.

 • Tỉnh Đắk Lắk: 1.000 tấn.

 • Tỉnh Gia Lai: 523,050 tấn.

 • Tỉnh Thanh Hóa: 934,155 tấn.

 • Tỉnh Quảng Nam: 1.828,125 tấn.

 • Tỉnh Kon Tum: 376,5 tấn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

 • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ

  Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT, KGVX;

 • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.