Open navigation

Công văn 378/UBND-CT Tăng cường quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 378/UBND-CT

V/v tăng cường quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: - Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Quy hoạch-Kiến trúc, Giao thông vận tải;

Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội, Cục Thuế TP.Hà Nội;


UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố nhận được Báo cáo số 271/BC-SCT ngày 26/11/2015 của Sở Công thương báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất một số nội dung tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Sau khi xem xét, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:


 1. Sở Công thương:


  • Nghiên cứu, xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành quyết định (mới) thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoàn thành trước ngày 30/6/2016.


  • Rà soát mạng lưới chợ đang hoạt động; tổng hợp, trình UBND Thành phố ban hành quyết định (mới) thay thế Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND Thành phố Phê duyệt phân hạng các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoàn thành trước ngày 30/6/2016.


  • Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế trong công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các chợ hạng 1 trên địa bàn Thành phố.


  • Phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các chợ trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn PCCC, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, đề xuất các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.


  • Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã đối với việc giải tỏa các tụ điểm, chợ cóc, chợ tạm; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải tỏa các tụ điểm, chợ cóc, chợ tạm hoặc xem xét bố trí chợ tạm đối với từng trường hợp cụ thể.


  • Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công thương công tác quản lý nhà nước về chợ theo quy định.


 2. Sở Tài chính:


  • Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố cơ chế tài chính (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế, phí...) nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (theo mô hình chợ truyền thống). Hoàn thành trước ngày 30/6/2016.


  • Đôn đốc thực hiện việc thu phí chợ theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND Thành phố về thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kiểm tra việc thu phí chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp thu phí chợ vượt khung tối đa theo quy định của UBND Thành phố; Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện hàng năm, gửi Sở Công thương để phối hợp quản lý về chợ.


 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố về kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ (tập trung vào các chợ đang hoạt động nhưng xuống cấp nghiêm trọng; các chợ tại khu vực nông thôn nơi chưa thu hút được nguồn vốn xã hội hóa; các dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận nhưng chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng...), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2016.


 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Lifsap, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, gửi Sở Công thương tổng hợp.


  • Phối hợp Sở Công thương kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các chợ trên địa bàn Thành phố.


 5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã về quy định, quy trình thành lập, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chợ.


 6. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra an toàn PCCC đối với tất cả các chợ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp cần thiết phối hợp Sở Công thương thực hiện tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.


 7. Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội (Thường trực Ban chỉ đạo 197 Thành phố) chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt “Năm trật tự văn minh đô thị”, kiên quyết giải tỏa các tụ điểm, chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Thành phố. Bố trí lực lượng chốt giữ để duy trì chống tái hợp trở lại sau khi đã giải tỏa.

 8. UBND các quận, huyện, thị xã:

 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mọi mặt hoạt động của tất cả các chợ trên địa bàn, đảm bảo chợ hoạt động an toàn, văn minh, hiệu quả.


 • Rà soát toàn bộ các chợ đang hoạt động trên địa bàn, báo cáo đề xuất phân hạng chợ gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phân hạng hoặc điều chỉnh phân hạng chợ trên địa bàn Thành phố, đảm bảo 100% các chợ đang hoạt động đều được phân hạng. Hoàn thành trước ngày 30/6/2016.


 • Rà soát điều kiện hoạt động của các chợ trên địa bàn (hồ sơ PCCC, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh, cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với từng ngành hàng...) đảm bảo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, gửi Sở Công thương trước ngày 30/6/2016.


 • Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, rà soát toàn bộ mạng lưới hạ tầng thương mại trên địa bàn, đề xuất sửa đổi, bổ sung các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn, gửi Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/3/2016.


 • Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất các chợ trên địa bàn, bố trí ngân sách địa phương cải tạo, nâng cấp chợ, đầu tư xây dựng mới chợ đáp ứng nhu cầu dân sinh khu vực năm 2016 và những năm tiếp theo.


 • Thực hiện nghiêm túc công tác giải tỏa tụ điểm, chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.


 • Chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn, đảm bảo 100% các chợ đáp ứng về an toàn thực phẩm theo quy định.


 • Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo gửi Sở Công thương và các Sở, ngành có liên quan theo quy định.


UBND Thành phố giao Sở Công thương tổng hợp, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6 và 30/12 hàng năm) báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

 • CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ; Các phòng: TH, VX, KT, CT;

 • Lưu: VT, CTq. (40589-55)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.