Open navigation

Công văn 538/VPCP-KTN Chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: 538/VPCP-KTN

V/v chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường.


Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 9877/TTr-BNN- KHCN ngày 07 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 131/BKHĐT-KTNN ngày 08 tháng 01 năm 2016), Tài chính (Công văn số 13842/BTC-ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2015), Tư pháp (Công văn số 292/BTP-PLDSKT ngày 12 tháng 11 năm 2015), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2863/BKHCN-CNC ngày 10 tháng 8 năm 2015), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3535/BTNMT-KH ngày 26 tháng 8 năm 2015) về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các quy định hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KGVX, TH;

  • Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.