Open navigation

Công văn 613/VPCP-KTN Tình hình thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn XK


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 613 / VPCP - KTN

V/v báo cáo tình hình thực hiện các DA nạo vét, khơi thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5677 / BTNMT - TCMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 báo cáo tình hình thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:


  1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan đánh giá tình hình hình thực hiện ở các dự án nạo vét, khơi thông luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giải pháp theo hướng ngừng xuất khẩu cát nhiễm mặn.


  2. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; xử lý nghiêm theo pháp luật những trường hợp vi phạm.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;

  • Các Bộ: GTVT, XD, QP;

  • UBND tỉnh Khánh Hòa;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

    Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, V.III;

  • Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.