Open navigation

Công văn 1376/BTC-TCT ngày 26/01/2016 Sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động KCB của cơ sở y tế công lập

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/BTC-TCT

V/v sử dụng hóa đơn, biên lai đi với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
 - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 10267/BYT-KH-TC ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế và kiến nghị của một số Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. V vn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/12/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 19145/BTC-TCT gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

“Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, cha bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, cha bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.”

Tiếp theo công văn s 19145/BTC-TCT nêu trên, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Để tránh lãng phí đi với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 1/1/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

Trường hợp đến hết ngày 30/6/2016, cơ sở y tế công lập chưa sử dụng hết Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện thanh hủy theo quy định tại tiết d, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 và hướng dẫn đơn vị thực hiện sử dụng hóa đơn từ ngày 1/7/2016 theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 51/2010/NĐ-CP và Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời Bộ Y Tế và Cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Vụ PC, CST, HCSN-BTC;
- Vụ PC, Vụ TVQT-TCT;
 - Lưu: VT; TCT (VT, CS (3
b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.