Open navigation

Công văn 189/TCT-CS Chính sách thuế đối với chi phí quản lý kinh doanh khách sạn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 189/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:  Cục Thuế thành phố Hà Nội;

Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội.

(Địa chỉ: 49 Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05112015 ngày 6/11/2015 và công văn số 29122015 ngày 29/12/2015 của Công ty Tháp Trung tâm Hà Nội về việc trả lời tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về chính sách thuế đối với chi phí quản lý kinh doanh khách sạn. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về việc thực hiện Thông tư liên bộ số 13/TTLB ngày 8/10/1997 của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc thuê tổ chức quản lý để quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã có công văn số 384/BTC-CST ngày 09/01/2013 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 896/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chi phí thuê quản lý đối với một số hoạt động đặc thù.


Theo công văn trình bày và hồ sơ bổ sung của Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội thì ngày 01/7/2008, Công ty TNHH Tháp Trung tâm Hà Nội đã ký Hợp đồng thuê quản lý trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê với Công ty Ascott International Management Pte, Ltd (gọi tắt là AIM). Đến cuối năm 2012, Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội ký hợp đồng thuê quản lý với Công ty TNHH Ascott International Management (Việt Nam) (gọi tắt là AIMV) được thành lập tại Việt Nam (thay vì ký với AIM trước kia).


Trên cơ sở căn cứ nêu trên và theo trình bày tại công văn của Công ty và hồ sơ gửi kèm thì:


  • Trước thời điểm cuối năm 2012, Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội ký hợp đồng thuê quản lý của tổ chức nước ngoài (AIM) thì thuộc đối tượng áp dụng TTLB 13 và chi phí quản lý kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê của Công ty bị khống chế khi tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức quy định tại Thông tư liên bộ số 13 nêu trên.


  • Từ cuối năm 2012, Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội chuyển sang ký hợp đồng thuê quản lý với Công ty AIMV (doanh nghiệp thành lập tại Việt nam). Do đó, nếu mức phí Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội thuê AIMV quản lý được nêu cụ thể tại hợp đồng, giữa Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội và Công ty AIMV không có quan hệ liên kết, khoản chi phí thuê quản lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội và Tổ chức quản lý có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty biết. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại từng thời kỳ, hợp đồng thuê quản lý và các tài liệu có liên quan để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: PC, CST (BTC);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.