Open navigation

Công văn 223/TCT-TNCN ngày 19/01/2016 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/TCT-TNCN 

V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nagase Việt Nam
 - Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế có nhận được công văn số 11122015/HR-BVNDN ngày 10/12/2015 của Công ty TNHH Nagase Việt Nam và công văn số 81778/CT-HTr ngày 22/12/2015 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng của cá nhân người nước ngoài đối với thu nhập nhận được sau khi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đã rời khỏi Việt Nam tại Công ty TNHH Nagase Việt Nam và đối với khoản tiền hỗ trợ vận chuyển hành lý từ Việt Nam về Nhật Bản của người nước ngoài sau khi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đã rời khỏi Việt Nam tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam, Tổng cục Thuế thống nhất với trả lời và nội dung đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội được nêu tại công văn số 81778/CT-HTr (bản photo đính kèm) ngày 22/12/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Nagase Việt Nam và Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
 PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Nguyễn Duy Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.