Open navigation

Công văn 235/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 235/TCT-KK

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi


Trả lời công văn số 2521/CT-KTrT2 ngày 23/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 16, Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT; thì:

  • Trường hợp Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước - MST4000930683 lập 02 hóa đơn GTGT (hóa đơn ký hiệu PH/14P, số 0000001 ngày 12/11/2014; hóa đơn số 0000002 ngày 12/11/2014) bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi sau thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng là không đúng quy định tại khoản 2 (a) Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

  • Trường hợp qua kiểm tra sau hoàn thuế kỳ hoàn thuế từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi có hóa đơn mua hàng hóa của Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước lập sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước tiến hành thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;

  • Vụ PC (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.