Open navigation

Công văn 289/TCT-CS Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với cá bò khô tẩm gia vị


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 289/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Công ty CP SXDV&TM Thuận Huệ.

(đ/c: 168/3 Bạch Đằng, Phường 5, TP Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6335/CT-TTr2 ngày 17/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 11/CV-TH ngày 30/7/2015 của Công ty CP SXDV&TM Thuận Huệ (Công ty) nêu về thuế suất thuế GTGT đối với cá bò khô tẩm gia vị. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Căn cứ điểm 2.7 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

  “2.7. Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh, thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này.

  Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩm thủy sản, hải sản khác”.

 • Căn cứ điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 10% như sau:

  “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

 • Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn số 6335/CT-TTr2 ngày 17/9/2015 nêu: “Ngày 19/10/2011, Cục Thuế đã có công văn số 9122/CT-TTHT xác định mặt hàng cá bò tẩm gia vị chịu thuế suất thuế GTGT 10% kể từ ngày 01/01/2009 (ngày Thông tư số 129/2008/TT-BTC có hiệu lực). Tại công văn số 9122/CT-TTHT có yêu cầu từ ngày 01/01/2009 nếu Công ty xuất hóa đơn với thuế suất 5% thì phải lập hóa đơn điều chỉnh và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và ngày 19/10/2011, Cục Thuế tiếp tục có công văn số 236/CT-TTHT yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9122/CT-TTHT nêu trên”.

Căn cứ hướng dẫn và nội dung nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu tại công văn số 6335/CT-TTr2 ngày 17/9/2015.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế, Công ty được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • PC-BTC;

 • Vụ KK, PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.