Open navigation

Công văn 407/TCT-KK Hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  407 / TCT - KK 

V/v hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được một số hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các địa phương. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Khoản 6.1 Mục I Phần A Thông tư số  128 / 2008 / TT - BTC  ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về các trường hợp được hoàn trả khoản thu NSNN;


Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số  144 / 2010 / TTLT - BTC - BTP  ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;


Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số  22 / 2011 / TT - BTP  ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự;


Căn cứ quy định tại Điều 1, Điểm b Khoản 1 Điều 2, Điều 33 và Điều 57 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;


Tại Công văn số  1018 / THA  ngày 18/7/2007 của Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự) hướng dẫn việc xử lý số tiền đã thu nộp NSNN nhưng sau đó có quyết định hoàn trả lại cho đối tượng đã nộp;


Tại Công văn số  107 / TCTHADS - KHTC  ngày 12/01/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án dân sự hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Công văn số  1018 / THA  ngày 18/7/2007:


"1. Nội dung hướng dẫn "Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hành án gửi cho Bộ Tài chính" tại Khoản 2 Mục II Phần A Công văn số  1018 / THA  được sửa đổi như sau: "Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hành án gửi cho cơ quan thuế".


2. Về biểu mẫu:


Áp dụng Mẫu số  01 / ĐNHT  (Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính thay thế Mẫu số 01 (Giấy đề nghị hoàn trả số thu đã nộp ngân sách nhà nước) tại Công văn số  1018 / THA ."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đồng thời để thống nhất áp dụng các quy định trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực tư pháp: Trường hợp cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả các khoản án phí, phí thi hành án đã nộp NSNN của Cục Thi hành án, Chi cục Thi hành án do cơ quan Thuế quản lý thì cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả và giải quyết hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định, đảm bảo hoàn trả đúng khoản án phí, lệ phí thi hành án đã nộp Ngân sách nhà nước.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Thi hành án dân sự;

  • Vụ NSNN, KBNN;

  • Vụ CS, Vụ PC;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.