Open navigation

Công văn 629/VPCP-KTTH Xử lý nợ thuế của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thắng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 629/VPCP-KTTH

V/v xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Vĩnh Thắng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016.


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 19570/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc xử lý nợ thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thắng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012 để chỉ đạo, xử lý theo quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ,

 Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.