Open navigation

Công văn 1051/TCHQ-GSQL Hướng dẫn khai báo xuất xứ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1051/TCHQ-GSQL

V/v hướng dẫn khai báo xuất xứ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam.

(Đ/c: 693 đường Quang Trung, p. 8, Q. Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 27/2016/MBV, ngày 25/1/2016 của Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Công ty phải khai đầy đủ các tiêu chí khai báo trên hệ thống hải quan điện tử theo quy định, trong đó có thông tin về xuất xứ hàng hóa. Trường hợp Công ty nhập khẩu bộ linh kiện ô tô CKD từ Cộng hòa liên bang Đức, có chứng nhận xuất xứ thể hiện là “Europaeiche Gemeinschaft/ EU_European Community”, tuy nhiên trên hệ thống khai báo hải quan điện tử hiện tại chưa cập nhật mã nước “EU” thì trong thời gian chờ hệ thống bổ sung, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn như sau:


Tại ô “Nước xuất xứ”, Công ty khai “DE — Germany” khi nhập khẩu từ CHLB Đức và bổ sung thêm nội dung: “Bộ linh kiện có xuất xứ EU theo giấy chứng nhận xuất xứ” tại ô “Mô tả hàng hóa”. Các thủ tục khác được thực hiện theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.