Open navigation

Công văn 1070/TCHQ-TXNK Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1070/TCHQ-TXNK

V/v hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

(Số 1, Thành công, Ba Đình, Hà Nội)


Trả lời công văn số 34/PITCO ngày 3/12/2015 của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội vướng mắc về việc không thu thuế xuất khẩu mặt hàng thiếc kim loại xuất khẩu theo loại hình xuất SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 người nộp thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng”.


Căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và được xác định cụ thể như sau:


Hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hai nguồn: nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước thì thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư tương ứng được sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc trong nước theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó.


Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gồm:


a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính trong đó nêu rõ:


a.1) Sổ tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;


a.2) Số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu;


a.3) Số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu;


Căn cứ quy định nêu trên, khi làm thủ tục xuất khẩu đối với sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu (hoặc bảo lãnh tiền thuế phải nộp). Sau khi lô hàng được thông quan, Công ty nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để cơ quan hải quan kiểm tra nhằm xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ. Kết quả kiểm tra nếu cơ quan Hải quan xác định hàng hóa xuất khẩu được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì Công ty sẽ được hoàn thuế, không thu thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.