Open navigation

Công văn 897/TCHQ-TXNK Hướng dẫn phân loại hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 897/TCHQ-TXNK

V/v hướng dẫn phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016


Kính gửi:   Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng (ADT)

(Địa chỉ: 2/11 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 105/TCHQ-CT110/2016 ngày 05/01/2016 của Công ty CP công nghệ điện tử ứng dụng (ADT) về việc phân loại đối với “Máy biến dòng từ 100kV trở lên”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về việc phân loại máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng và máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 7961/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2014 và số 1100/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2015 hướng dẫn cụ thể, theo đó:


  • Mặt hàng máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên thuộc mã số 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Mã số tương ứng tại chương 98 là 9813.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


  • Mặt hàng máy biến dòng sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1kVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên, thuộc mã số 8504.21.99 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


(Gửi kèm bản chụp các công văn 7961/TCHQ-TXNK và 1100/TCHQ-TXNK).


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.