Open navigation

Công văn 914/TCHQ-GSQL Xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 914/TCHQ-GSQL

V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư gia công, SXXK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 58/HQHCM-TXNK ngày 08/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công, SXXK tồn đọng của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về điểm 1 công văn số 58/HQHCM-TXNK:


    • Đối với nguyên liệu, vật tư tồn đọng của hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK quá hạn thanh lý, quyết toán mà doanh nghiệp chây ỳ không thực hiện thanh khoản, quyết toán: đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 65 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, đối với doanh nghiệp chây ỳ nhưng còn hoạt động sản xuất kinh doanh, việc ấn định thuế (nếu có) được thực hiện sau khi thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại trụ sở người khai hải quan.


    • Đối với doanh nghiệp bỏ trốn mất tích sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp truy tìm mà không có kết quả: đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3474/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2015 để thực hiện.

  2. Về điểm 2 công văn số 58/HQHCM-TXNK:


Đối với các hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích tại thời điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực, không xác định được số nguyên vật liệu còn tồn đọng hoặc số thuế phải nộp do không có cơ sở để xác định vì doanh nghiệp không thông báo định mức với cơ quan hải quan: Tổng cục Hải quan ghi nhận để có hướng dẫn thực hiện thống nhất.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.