Open navigation

Công văn 923/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2016 Công tác trị giá hải quan

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/TCHQ-TXNK 

V/v công tác trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Để có cơ sở kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính nhằm giải quyết các vướng mắc trong thực tế triển khai công tác trị giá hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trên cơ sở thực tế công việc và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thực hiện rà soát và đề xuất các nội dung cần bổ sung, sửa đổi liên quan đến trị giá hải quan, cụ thể như sau:

- Vướng mắc, bất cập về trị giá hải quan tại các văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) kèm theo số liệu minh chứng (nếu có), kiến nghị cụ thể nội dung cần sửa đổi tại văn bản quy phạm pháp luật.

- Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra trị giá trong thông quan tại đơn vị. Từ đó nêu rõ ưu, nhược điểm và đề xuất kiến nghị.

- Báo cáo số liệu sau:

Về số lượng thực hiện tham vấn và tỷ lệ bác bỏ (bảng 1):

 

TT

Thời điểm

Số tờ khai thực hiện tham vấn (tờ khai)

Số tờ khai bác bỏ (tờ khai)

Tỷ lệ bác bỏ (%)

Số thuế điều chỉnh (tỷ VNĐ)

DN đồng ý khai bổ sung

DN không đồng ý khai bổ sung

 

 

1

Từ 01/04/2013 đến 31/12/2013

 

 

 

 

 

2

Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014

 

 

 

 

 

3

Từ 01/04/2015 đến 31/12/2015

 

 

 

 

 

Về số lượng tờ khai thực hiện KTSTQ và tỷ lệ bác bỏ:

 

 

TT

Thời điểm

Tổng số tờ khai thuộc diện KTSTQ về trị giá (tờ khai)

Số tờ khai đã thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá (tờ khai)

Tỷ lệ tờ khai thực hiện kiểm tra sau thông quan (%)

Kết quả kiểm tra sau thông quan

Chấp nhận TGKB (tờ khai)

Không chấp nhận TGKB

Số tờ khai

Số thuế điều chỉnh (tỷ VNĐ)

1

Từ 01/04/2013 đến 31/12/2013

 

 

 

 

 

 

2

Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014

 

 

 

 

 

 

3

Từ 01/04/2015 đến 31/12/2015

 

 

 

 

 

 

- Tình hình thực tế và những bất cập về thẩm quyền xác định trị giá của cơ quan hải quan sau khi tham vấn. Theo đó, nêu rõ ưu điểm, nhược điểm và đề xuất kiến nghị.

- Các vưng mắc, kiến nghị khác (nếu có).

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) và địa chỉ email: tgtt@customs.gov.vn trước ngày 20/02/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.