Open navigation

Công văn 924/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 924/TCHQ-TXNK

V/v Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Công ty TNHH kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh

(Số 535 Minh Khai - P. Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/11/NA-XNK ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh (Công ty) đề nghị được xem xét miễn thuế và thông quan hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về việc miễn thuế đối với 02 lô hàng thuộc tờ khai số 100710192441 ngày 12/01/2016 và số 100707835761 ngày 18/01/2016 tại Chi cục Hải quan Thái Bình - Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

  2. Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định: “5. Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định’’; trong thời gian chờ xem xét giải quyết, để tạo điều kiện cho Công ty được thông quan hàng hóa, đảm bảo tiến độ thi công công trình Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh được thông quan hàng hóa với điều kiện:

  • Ngoài khoản tiền thuế của 02 lô hàng đang chờ xem xét giải quyết miễn thuế, Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác;

  • Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh;

  • Số tiền thuế của 02 lô hàng nêu trên phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.

  • Công ty phải có cam kết chấp hành ngay quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính đối với việc xử lý thuế của 02 lô hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.