Open navigation

Công văn 925/TCHQ-TXNK Hướng dẫn khai phí bản quyền


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 925/TCHQ-TXNK

V/v hướng dẫn khai phí bản quyền

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần DIANA UNICHARM.

(Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0611-1/UNICHARM15 ngày 6/11/2015 của Công ty Cổ phần DIANA UNICHARM về việc đề nghị hướng dẫn khai báo phí bản quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu hay lý do khác được quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc văn bản thỏa thuận riêng về việc trả phí bản quyền, phí giấy phép thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai khai báo rõ lý do chưa khai báo được phí bản quyền, phí giấy phép trên tờ khai nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan (nếu có). Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan, đồng thời nộp đủ số tiền thuế theo quy định.


    Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của công ty trình bày tại công văn số 0611- 1/UNICHARM 15 thì hàng tháng, bên A (Tập đoàn Unicharm - công ty xuất khẩu) sẽ xuất hóa đơn liên quan đến phí bản quyền, đính kèm hóa đơn thanh toán gửi cho bên B (công ty nhập khẩu - Công ty Cổ phần DIANA UNICHARM). Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn liên quan đến phí bản quyền do công ty A gửi, Công ty Cổ phần DIANA UNICHARM sẽ kiểm tra tính đúng đắn của yêu cầu thanh toán và các giấy tờ liên quan để thực hiện thanh toán phí bản quyền cho bên A (công ty xuất khẩu). Như vậy, việc thanh toán phí bản quyền của Công ty Cổ phần DIANA cho công ty xuất khẩu được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của công ty xuất khẩu, không phụ thuộc vào doanh thu bán hàng trong nước của công ty Cổ phần DIANA như câu hỏi của công ty.


    Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của công ty tại công văn số 0611- 1/UNICHARM 15 thì việc khai báo, tính số thuế phải nộp của công ty đối với khoản phí bản quyền, giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày công ty Cổ phần DIANA UNICHARM thực trả phí bản quyền cho bên A (công ty xuất khẩu).


  • Căn cứ quy định điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC nêu trên thì “trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả trên tờ khai bổ sung sau thông quan”. Như vậy việc khai báo phí bản quyền trên tờ khai bổ sung sau thông quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.


Trường hợp công ty không khai báo hoặc khai báo không đúng khoản phí bản quyền và thời hạn quy định tại điểm b.1 khoản 8 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.


Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Cổ phần DIANA UNICHARM căn cứ vào hồ sơ thực tế để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PG (Hoa -3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.