Open navigation

Công văn 900/VPCP-KTTH Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 900/VPCP-KTTH

V/v Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 13510/TTr-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan bằng văn bản đối với Đề án này; trên cơ sở đó tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • Các Bộ: NNPTNT, KHCN, TNMT, NG, TC,

KHĐT, GTVT, GDĐT, LĐTBXH, NHNNVN;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX,

KTN, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.