Open navigation

Công văn 903/VPCP-KTN Xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  903 / VPCP - KTN 

V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài chính.


Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số  345 / BTC - ĐT  ngày 08 tháng 01 năm 2016) về xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số  7561 / VPCP - KTN  ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ (về hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Ban quản lý dự án); đồng thời, có ý kiến về kiến nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số  345 / BTC - ĐT  ngày 08 tháng 01 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ

    Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;

  • Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.