Open navigation

Công văn 905/VPCP-KTN Tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 905/VPCP-KTN

V/v tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4833/BTNMT-TCMT ngày 11 tháng 11 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (Công văn số 4912/BKHCN-CNN ngày 15 tháng 12 năm 2015, số 4865/BKHCN-CNN ngày 14 tháng 12 năm 2015), Xây dựng (Công văn số 3060/BXD-HTKT ngày 29 tháng 12 năm 2015), Y tế (Công văn số 9982/BYT-MT ngày 18 tháng 12 năm 2015) về tăng cường quản lý, hạn chế sử dụng lò đốt rác cỡ nhỏ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện tại Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 152/VPCP-KTN ngày 09 tháng 01 năm 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg Hoàng Trung Hải;

  • Các Bộ: XD, KHCN, Y tế;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP,

TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX;

  • Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.