Open navigation

Công văn 907a-VPCP-KTTH Bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 907a/VPCP-KTTH

V/v bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 432/BCT-XNK ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 432/BCT-XNK nêu trên về việc bổ sung các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An là địa bàn quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • Các Bộ: NNPTNT, TC, KHĐT;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • UBND các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An;

  • Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.