Open navigation

Công văn 912a-VPCP-KTTH Giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

Số: 912a/VPCP-KTTH

V/v giá khí thị trường bán cho sản xuất điện đối với lượng khí trong bao tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;


 Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số  904 / BTC - TCT  ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc giá khí thị trường đối với lượng khí trong bao tiêu và ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số  13511 / BCT - TCNL  ngày 30 tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số  384 / TB - VPCP  ngày 28 tháng 10 năm 2013, số  7706 / VPCP - KTTH  ngày 03 tháng 10 năm 2014, số  87 / TB - VPCP  ngày 13 tháng 3 năm 2015 và số  1318 / VPCP - KTTH  ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg:

Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TKBT, KTN;

  • Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.