Open navigation

Công văn 913a-VPCP-KTTH Bàn giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

Số:  913a / VPCP - KTTH 

V/v bàn giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


Bộ Tài chính;


Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số  491 / BGTVT - QLDN  ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc chuyển giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết một lần, cả gói vấn đề trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.