Open navigation

Công văn 915a-VPCP-QHQT Kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hợp đồng EPC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 915a/VPCP-QHQT

V/v kiến nghị của Bộ KHĐT về hướng dẫn hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số  10844 / BKHĐT - QLĐT  ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn hợp đồng EPC, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số  69 / BXD - KTXD  ngày 15 tháng 01 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số  17267 / BGTVT -  CQLXD ngày 28 tháng 12 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số  10663 / BNN - XD  ngày 30 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số  471 / BTC - ĐT  ngày 12 tháng 01 năm 2016), Bộ Tư pháp (văn bản số  4787 / BTP - PLQT  ngày 29 tháng 12 năm 2015), Công Thương (văn bản số  13713 / BCT - KH  ngày 31 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số  5550 / EVN - QLĐT  ngày 30 tháng 12 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý ban hành Thông tư chung quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu EPC, bảo đảm cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu thực hiện các hợp đồng thi công công trình quy mô lớn và tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các thành viên Tổ công tác liên bộ thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  2310 / VPCP - QHQT  ngày 06 tháng 4 năm 2015 và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, sớm ban hành Thông tư hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH,

    TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3) AT.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.