Open navigation

Công văn 511/BHXH-CSYT Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTTT-BYT-BTC
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

Số: 511 / BHXH - CSYT

V/v chuẩn bị triển khai thực hiện TTLT số 37 / 2015 / TTTT - BYT-BTC

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

 • Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

 • Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

 • Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;


Ngày 29/10/2015, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37). Để chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư số 37 có hiệu quả, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


 1. Tổ chức tập huấn, phổ biến các nội dung của Thông tư số 37 đến toàn bộ giám định viên và cán bộ liên quan; Yêu cầu giám định viên và cán bộ liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư số 37 để phát hiện các khó khăn, vướng mắc trước khi triển khai thực hiện.


 2. Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp:


  1. Thông tin về việc sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm bổ sung số bàn khám, các dụng cụ khám bệnh hoặc bổ sung giường bệnh, các trang thiết bị, máy móc và các điều kiện cơ sở vật chất khác như chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 9913 / BYT - KH - TC ngày 16/ 12 / 2015 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư số 37 để tổ chức khảo sát, thẩm định làm cơ sở ký bổ sung phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.


  2. Danh mục dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị, bao gồm: Danh mục, mức giá của từng dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 37; Danh mục phẫu thuật, thủ thuật được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí theo quy định của Bộ Y tế và phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá cụ thể hoặc chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí.


 3. Tổ chức rà soát các danh mục dịch vụ kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh đã cung cấp theo yêu cầu tại Điểm b, Khoản 2 Công văn này; Xây dựng dự toán số phải chi gia tăng khi áp dụng giá dịch vụ theo Thông tư số 37 như đã hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám định BHYT tháng 12 / 2015 .

Đề nghị BHXH các tỉnh báo cáo các khó khăn, vướng mắc về chuẩn bị thực hiện Thông tư số 37 về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) bằng văn bản và qua hộp thư điện tử chedo.thcsbhyt@vss.gov.vn hoặc phongchedobhyt@gmail.com trước ngày 25/02/2016./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Y tế;

 • Bộ Tài chính;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);

 • Các Ban: TCKT, KT, DVT;

 • Lưu: VT, CSYT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT


Phạm Lương Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.