Open navigation

Công văn 1030/VPCP-KTTH Xử lý nợ thuế của Công ty Interserco


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1030 / VPCP - KTTH

V/v xử lý nợ thuế của Công ty Interserco

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

  • Bộ Công an;

  • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 19414 / BTC - TCHQ ngày 28 tháng 12 năm 2015 về việc xử lý nợ thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Công ty Interserco), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính căn cứ quy định của pháp luật thuế, ý kiến của Bộ Công an tại Công văn số 918 / C41 - C46 ngày 06 tháng 3 năm 2015, tình hình thực tế tiêu thụ và xử lý thuế nhập khẩu ô tô năm 2004 - 2005 của các doanh nghiệp để xử lý đối với Công ty Interserco, đảm bảo công bằng, phù hợp với mặt bằng chung cho các doanh nghiệp, không gây khiếu kiện phức tạp, kéo dài.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Phó TTg Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.