Open navigation

Công văn 1049/VPCP-KTTH Xử lý kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất sữa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1049/VPCP-KTTH

V/v xử lý kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất sữa

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 87/BTC-TCHQ ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất sữa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 87/BTC- TCHQ nêu trên.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.