Open navigation

Công văn 1121/TCHQ-GSQL Nhận hàng về bảo quản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1121/TCHQ-GSQL

V/v nhận hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an.


Trả lời công văn số 379/PCCC&CNCH-ĐTDA ngày 02/02/2016 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Trong khi chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công an tiếp nhận và miễn thuế lô hàng 02 xe mô tô chữa cháy theo quy định đối với hàng phục vụ an ninh, quốc phòng, để tránh phát sinh chi phí lưu kho, bãi tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý để Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an được tạm nhận lô hàng nêu tại công văn số 379/PCCC&CNCH-ĐTDA ngày 02/02/2016 dẫn trên về tự bảo quản nguyên trạng, không đưa vào sử dụng.


    Trường hợp lô hàng không được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp nhận và miễn thuế thì Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật.


  2. Đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - Bộ Công an liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn, áp dụng thủ tục tạm nhận về bảo quản theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQTP Hải Phòng (để thực hiện);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.