Open navigation

Công văn 1122/TCHQ-GSQL Kiểm tra tính hợp lệ của C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1122/TCHQ-GSQL

V/v kiểm tra tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Để đảm bảo thực hiện đúng quy định trong các Hiệp định thương mại tự do về xuất xứ hàng hóa, các Thông tư của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục cấp và kiểm tra C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

  1. Kiểm tra C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

    • Đối với các lô hàng đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2016: Việc kiểm tra C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thực hiện theo các quy định tại các Hiệp định, Thông tư của Bộ Công Thương về việc thực hiện quy tắc xuất xứ theo các FTAs, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

    • Đối với những trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/01/2016 mà Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh C/O: Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của C/O theo quy định. Trường hợp không có nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O và thông tin khai báo trên C/O thì xem xét chấp nhận C/O. Trường hợp có nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O, thông tin khai báo trên C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa mới gửi hồ sơ báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để tiến hành xác minh.

  2. Các trường hợp doanh nghiệp đề nghị nộp bổ sung C/O cho các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn cụ thể.

  3. Các trường hợp doanh nghiệp đề nghị nộp bổ sung C/O cho các lô hàng đăng ký tờ khai hải quan sau thời điểm hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 26, Thông tư số 38/2015/TT-BTC để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.