Open navigation

Công văn 1129/TCHQ-TXNK Xác định trị giá tính thuế đối với rượu vang nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1129/TCHQ-TXNK

V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 146/HQHP-TXNK ngày 08/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng rượu vang các loại nhập khẩu tại các tờ khai hải quan số 100285195513/A11; 100286194851/A11 ngày 27/01/2015; 100397660422/A11 ngày 12/05/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III; 100298780040/A11; 100298782730/A11 ngày 06/02/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Trường Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2234/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2015 thì:

Đối chiếu với mức giá do Cục Hải quan TP. Hải Phòng dự kiến xác định khi thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2 với cơ sở dữ liệu giá GTT02 của mặt hàng giống hệt của chính Công ty nhập khẩu thì mức giá dự kiến xác định này bằng với mức giá đã được cơ quan Hải quan xác định lại trị giá tính thuế sau tham vấn (bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại trị giá tính thuế sau tham vấn).

Do đó, để đảm bảo tính thống nhất của cơ sở dữ liệu đồng thời tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trên cơ sở hồ sơ lô hàng thực tế nhập khẩu, các chứng từ, tài liệu, giải trình của Công ty; hồ sơ thanh tra các mặt hàng rượu vang nhập khẩu của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Trường Phát tại Quyết định số 3672/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2014 và Thông báo kết luận số 2568/KL-TCHQ ngày 26/3/2015 của Tổng cục Hải quan; các nguồn thông tin quy định tại Quyết định số 2234/QĐ- TCHQ ngày 07/8/2015, trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá để xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng rượu vang các loại nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PG (Linh - 5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.