Open navigation

Công văn 1135/TCHQ-TXNK Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng trứng Artemia nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1135/TCHQ-TXNK

V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng trứng Artemia nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu.

(Khóm Nhà Mát, P. Nhà Mát, TP. Bạc Liêu)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8844/BNN-TCTS ngày 27/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công văn số 2015/CVĐI-VUBL/24 ngày 15/12/2015 của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu về việc đề nghị áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0% đối với sản phẩm trứng Artemia nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về phân loại mặt hàng trứng Artemia:

    Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Chú giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11 và các Quy tắc 1 và 6 (Quy tắc chung để giải thích Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới nhằm phân loại hàng hóa vào một nhóm, phân nhóm nhất định), mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”, mã số 0511.91.0 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3”. Mặt hàng không thuộc phân nhóm 0511.99 “- - Loại khác”, mã số 0511.99.90 “- - - Loại khác”.

  2. Về thuế suất:

Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan để có mức thuế suất phù hợp đối với sản phẩm này. Trong khi chờ lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Cà Mau chưa thực hiện ấn định thuế đối với sản phẩm trứng Artemia làm thức ăn cho tôm do Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Hải quan tỉnh Cà Mau (để thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.