Open navigation

Công văn 1136/TCHQ-TXNK Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng trứng Artemia nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1136/TCHQ-TXNK

V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng trứng Artemia nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8844/BNN-TCTS ngày 27/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công văn số 2015/CVĐI-VUBL/24 ngày 15/12/2015 của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu về việc đề nghị áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0% đối với sản phẩm trứng Artemia. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về phân loại mặt hàng trứng Artemia:

    Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Chú giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11 và các Quy tắc 1 và 6 (Quy tắc chung để giải thích Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới nhằm phân loại hàng hóa vào một nhóm, phân nhóm nhất định), mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”, mã số 0511.91.00 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3 ”. Mặt hàng không thuộc phân nhóm 0511.99 “- - Loại khác”, mã số 0511.99.90 “- - - Loại khác”.

  2. Về đề nghị áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm trứng Artemia:

Bộ Tài chính đang xem xét, lấy ý kiến các Bộ ngành, Hiệp hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan để có mức thuế suất phù hợp với sản phẩm này.

Trong khi chờ ý kiến các Bộ ngành, Hiệp hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan, để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan chưa thực hiện ấn định thuế đối với sản phẩm trứng Artemia làm thức ăn cho tôm theo mã số 0511.91.00 do Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để biết và thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.