Open navigation

Công văn 1163/TCHQ-TXNK Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1163/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam).

(25 đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương)


Ngày 04/02/2016, Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/DDNXDHS ngày 21/1/2016 của Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam) đề nghị áp mã HS cho 3 mặt hàng có tên thương mại “thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do các nội dung trên đơn đề nghị xác định trước mã số và tài liệu kèm theo không đủ thông tin để thực hiện xác định mã số, cụ thể:

  • Chưa điền đủ các tiêu chí trên đơn đề nghị xác định trước mã số như mục 10, 11, 13, 15, mục 17 đến mục 25.

  • 3 mặt hàng được liệt kê trong cùng một đơn đề nghị xác định trước mã số.

  • Hồ sơ không kèm mẫu hàng hóa, tuy nhiên chỉ có hình ảnh của mặt hàng, không có tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của mặt hàng.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH APM Springs (Việt Nam) biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.