Open navigation

Công văn 1213/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1213/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng máy ngắt mạch điện chân không/SF6

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Để phân loại mặt hàng doanh nghiệp khai báo là “Máy ngắt mạch điện chân không/SF6” hay “Thiết bị ngắt mạch tự động” hay “Máy cắt điện tự động” (tên tiếng Anh “Circuit Breaker”), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 85.35, thì:

  • Mặt hàng máy cắt điện dùng cho điện áp trên 1.000V, máy hoạt động hoàn toàn độc lập, tự động điều khiển và thực hiện thao tác cắt mạch điện mà không phải lắp đặt thêm các thiết bị khác (như: Rơ le bảo vệ, bộ điều khiển có thể lập trình được - PLC...) khi cường độ dòng điện hoặc điện áp vượt quá một giới hạn cụ thể, thuộc nhóm 85.35, phân nhóm - Bộ ngắt mạch tự động.

  • Mặt hàng máy cắt điện dùng cho điện áp trên 1.000V, bản thân máy cắt không tự động ngắt mạch điện khi dòng và điện áp vượt quá một mức ngưỡng nhất định mà phải thao tác bằng tay hoặc phải lắp đặt thêm các thiết bị khác (như: Rơ le bảo vệ, bộ điều khiển có thể lập trình được - PLC...) mới có thể hoạt động, tự động; thuộc nhóm 85.35, phân nhóm 8535.30 - Cầu dao cách ly và thiết bị đóng - ngắt điện.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp nhập khẩu mặt hàng “máy ngắt mạch điện chân không/SF6” hay “Thiết bị ngắt mạch tự động loại” hay “Máy cắt điện tự động” và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại hàng hóa đối với mặt hàng trên theo hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, PC - BTC (để phối hợp);

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.