Open navigation

Công văn 1219/TCHQ-TXNK Trả hồ sơ xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1219/TCHQ-TXNK

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam.

(Số 7, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số HAT/LOG01-2016, HAT/LOG02-2016, HAT/LOG03-2016, HAT/LOG04-2016 và HAT/LOG05-2016 ngày 05/02/2016 của Công ty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam đề nghị xác định trước mã số đối với các mặt hàng có tên thương mại lần lượt là: Loctite bondace DS-4378FY 15kg”, “TEROSON SB 108L 15kg”, “Tobacoll 5172S 20kg”, “Tobacoll 325 20kg” và “Loctite bondace DS-4378FB 15kg”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  • Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

  • Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính”.

Do đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên của Công ty không kê khai đầy đủ các tiêu chí về: cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, mẫu hàng hóa, tài liệu kỹ thuật...Vì vậy, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ hồ sơ. Do các mặt hàng tại 5 Đơn đề nghị xác định trước nêu trên đều là mặt hàng hóa chất dễ lẫn khó phân biệt bằng mắt thường, vì vậy trong trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với các mặt hàng này, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Henkel Adhesive Technologies Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.