Open navigation

Công văn 1236/TCHQ-TXNK Xử lý thuế mặt hàng “Anhydrous Milkfat”


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1236/TCHQ-TXNK

V/v xử lý thuế mặt hàng “Anhydrous Milkfat”

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 163/HQĐNa-KTSTQ ngày 22/01/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc xử lý thuế mặt hàng “Anhydrous Milkfat” (AMF) của Công ty Nestle Việt Nam. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 26/12/2015, Tổng cục Hải quan đã có tờ trình Bộ về việc phân loại, xử lý thuế đối với mặt hàng AMF, và ngày 05/01/2016 Bộ Tài chính đã có công văn số 87/BTC-TCHQ báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung nêu trên.


Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục sẽ có văn bản hướng dẫn xử lý thuế thống nhất đối với mặt hàng AMF trong toàn ngành.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.