Open navigation

Công văn 1878/BTC-TCHQ Hướng dẫn TTHQ phương tiện có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 TN/TX quay vòng

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1878/BTC-TCHQ

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 tạm nhập - tái xuất quay vòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và quản lý của Hải quan cửa khẩu, trong khi chờ nghiên cứu tổng hợp các vướng mắc để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 112/VPCP-KTTH ngày 07/01/2016 về việc trước mắt cho phép thí điểm áp dụng phương thức quản lý các phương tiện chứa hàng hóa có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí (như container) tạm nhập- tái xuất quay vòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với các phương tiện này như sau:

Đối với các loại phương tiện chứa hàng hóa (như khí CO2, khí gas,...) có đặc điểm cấu tạo:

  1. Có kết cấu bền vững, được sử dụng chuyên dùng chứa và vận chuyển hàng hóa;

  2. Có sê ri, số - ký hiệu chiếc bồn và tên của nhà sản xuất bồn được in cố định trên bề mặt của vỏ bồn dễ nhận biết và thuận lợi cho việc lập danh sách để thực hiện việc quản lý hải quan như danh sách container;

  3. Được chở bằng xe ôtô chuyên dụng tương tự như vận chuyển container, vận chuyển theo phương thức quay vòng;

Thủ tục hải quan tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập quay vòng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Trưởng (để báo cáo);

  • Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng,

Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp (để p/h);

  • VPCP (để b/c TTg);

  • TCHQ (để thực hiện).

  • Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.